• Reclamació d'impagats
  • Redacció, elaboració i assessorament sobre contractes: Compravendes, permutes, arrendaments.
  • Dret immobiliari i registral: Servituds, cancel·lació de càrregues.
  • Dret de la construcció: vicis de la construcció.
  • Accidents de trànsit (reclamació extrajudicial i jurídica de responsabilitat civil, danys personals i materials).
  • Desnonaments
  • Propietat horitzontal: Reclamació impagats, gestió conflictes comunitats.
  • Expedients de domini. Elevació a públic.
  • Herències.