• Urbanisme:
    • Planejament urbanístic
    • Constitució i gestió Junta de Compensació
    • Expropiacions
  • Reclamació patrimonial contra l'administració
  • Recursos administratius
  • Recursos contenciós-administratiu
  • Expedients de derivació responsabilitat: successió d'empreses